Radio Tambou Live Network
Sign up Latest Topics
 
 
 


Reply
  Author   Comment  
tambou

Avatar / Picture

Administrator
Registered:
Posts: 1,875
Reply with quote  #1 

Hi Jean,

 

American Airlines will resume service into Haiti starting Feb. 19. The first flight will depart from Miami International Airport, and marks the return of commercial air service into Haiti.

 

American will offer two daily nonstop flights from Miami International Airport and one from Fort Lauderdale/Hollywood International Airport into Port-au-Prince’s Toussaint L’Ouverture International Airport. In addition, American will offer one flight from New York’s John F. Kennedy International Airport four times per week.

 

Starting March 12, American Eagle will begin new service into Haiti from its San Juan, Puerto Rico, hub.  The airline will offer a daily nonstop flight as well as two flights through two cities in the Dominican Republic – Santo Domingo and Santiago.

 

Since the day after the earthquake, American Airlines and American Eagle will have flown 30 special relief missions into Haiti, transporting workers, medical personnel, more than 400,000 pounds of humanitarian aid and evacuating more than 700 people.

 

Additional information is outlined below in Creole, including the American Airlines travel schedule between the United States and Port-au-Prince. I will follow up with you soon to determine your interest in this story.

 

Best,

Alejandra Arango

 

The Axis Agency for American Airlines

aarango@theaxisagency.com


 

AMERICAN AIRLINES PWAL REKÒMANSE SÈVIS SOU AYITI APATIDE 19 FEV.

 

American Eagle Anonse Nouvo Vòl sou Ayiti apatide Pòtoriko

ak Dominikani Kòmanse 12 Mas

 

FORT WORTH, Tegzas – American Airlines pwal rekòmanse sèvis sou Pòtoprens, Ayiti, apatide 19 Fev. Premye vòl la ap kite kafou ayeryen American yan, nan Ayewopò Entènasyonal Miami a 6:40 a.m. (dimaten) Lè Lès, pou rive Pòtoprens a 8:35 a.m. Lè Lès. Vòl sa a se ap premye avyon komèsyal pou pasaje k’ap antre Ayiti depi tranblemanntè ki te devaste peyi a 12 Jan.

“Nou tout nan American Airlines ak American Eagle te enpasyan retabli fonksyònman nòmal nou sou Ayiti,” Peter Dolara, Vis-Prezidan Direktè American – Meksik, Karayib ak Amerik Latin, di. “Vòl sa yo sèvi kòm etap enpòtan nan ede peyi a rebati. Grasa retablisman sèvis ayeryen kòmèsyal la, nou kapab pi byen konekte moun ki pwòch epi ofri transpò regilye ale ak sòti Ayiti.”

American pwal ofri twa vòl san eskal chak jou – de vòl k’ap sòti Ayewopò Entènasyonal Miami ak youn k’ap sòti Ayewopò Entènasyonal Fort Lauderdale/Hollywood. Anplis de sa, American pwal ofri yon vòl k’ap sòti Ayewopò  Entènasyonal John F. Kennedy New York kat fwa pa semèn. American pwal asire vòl sou Ayewopò Entènasyonal Toussaint Louverture Pòtoprens la ak avyon Boeing 737 ak 767 li yo.

Apatide 12 mas, American Eagle pwal kòmanse nouvo sèvis sou Ayiti sòti nan kafou ayeryen San Juan, Pòtoriko li a. Liy ayeryen an pwal ofri yon vòl san eskal chak jou epitou de vòl atravè de vil nan Dominikani – Santo Domingo ak Santiago. American Eagle pwal asire vòl sou Ayiti avèk avyon ATR-72 li a.

“Nou kòmanse pakou nou an pou reprann fòs apre tranblemanntè katastwofik la, men grasa soutyen konpayi tankou American Airlines, nou espere sa pap pran twòp tan,” Ralph Latortue, Konsil Jeneral Ayiti nan Florida pou Sid Lèzetazini, di. “Nou rekonesan anpil anvè American Airlines ak American Eagle pou angajman kontinyèl yo anvè Ayiti. Non sèlman yo se premye liy ayeryen pou pasaje ki tounen Ayiti, yo te premye liy ayeryen komèsyal ki te kòmanse pote sekou pou ede pèp nou an.”

American ap sèvi Ayiti ak fyète depi 1971 epi li anplwaye plis pase 100 moun nan Pòtoprens. Depi 13 Jan., yon jou sèlman apre tranblemanntè a, American Airlines ak American Eagle pèmèt 30 misyon vole al Ayiti, yo transpòte sekouris, pèsonèl medikal, plis pase 400 000 liv èd imanitè epi yo evakye plis pase 700 moun. Vòl sekou espesyal sa yo, ki pa fè pati fonksyònman nòmal pou pasaje, te kowòdone ansanm ak òganizasyon sekou ki enkli United States Agency for International Development (USAID) [Ajans Ameriken pou Devlòpman Entènasyonal], Yelé Haiti ak Liy Ayeryen Ambassadors International.

Ansanm ak gouvènman ayisyen an ak konpayi konstriksyon entènasyonal Odebrecht la, American te imedyatman kòmanse pwosesis reparasyon enfrastrikti li yo nan ayewopò a. Ekip Odebrecht la, ansanm ak 30 anplwaye American ki te vin asistan ekip konstriksyon an, travay an pèmanans pou repare tèminal liy ayeryen an nan Pòtoprens pou disi si semèn American te kapab rekòmanse sèvis komèsyal la.

Grasa efò manm American’s AAdvantage yo, gen plis pase $1.4 milyon ki bay Lakwa Wouj Ameriken pou sekou nan peyi Dayiti depi 14 Jan. American kolabore ak Lakwa Wouj Ameriken pou ofri èd bay viktim tranblemanntè yo. Manm AAdvantage yo kapab genyen yon sèl fwa yon bonis 250 mil AAdvantage boni lè yo fè kado yon minimòm $50 oubyen 500 mil bonis lè yo fè kado $100 oubyen pi plis bay Lakwa Wouj Ameriken jiska 31 mas. Bay kounyeya nan http://www.AA.com/DisasterRelief.

 

 


 


 .


  .


 


 


 


 


__________________
404-488-68-79 and listen on ur cellphone by dialing 712-432-8023 now radiotambou@yahoo.com radiotambou@gmail.com info@radiotambou.com LISTEN TO US NOW @ http://radiotambou.primcast.com:5538/listen.pls
chelda2

Avatar / Picture

V I P
Registered:
Posts: 2,349
Reply with quote  #2 
I'm glad to hear that.

__________________
NEW RT BEAUTY OF THE MONTH AND STAR PLAYER OF RT http://www.myspace.com/chelda2 "You must be the change you want to see in the world" -------------------------------------
Previous Topic | Next Topic
Print
Reply

Quick Navigation:

Easily create a Forum Website with Website Toolbox.